บรรยายภารกิจของกลุ่มบริหารงานพัสดุ ใน สพฐ. (องค์การภาครัฐของประเทศไทย)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากข้าราชการของสังกัดองค์กรภาครัฐของประเทศอินโดนีเซีย พร้อบรรยายภารกิจของกลุ่มบริหารงานพัสดุ ใน สพฐ. (องค์การภาครัฐของประเทศไทย)