บุคลากร

หน้าหลัก บุคลากร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
02 288 5524

นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

รายละเอียดงาน
02-2822855

นางสาวสุมณฑา ลาภมูล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดงาน
02-2885523

นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

รายละเอียดงาน
02-2885523

นางพัชรินทร์ เก็จมยูร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดงาน
02-2885522

นางสาวดุษฎี ขุนทอง

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

รายละเอียดงาน
02-2885519

นางสาวจันทร์นภา ทองเชื้อ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดงาน
02-2885522

นางสาววราภรณ์ ดวงตา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
02-2885522

นายอดิศร ดวงศรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

รายละเอียดงาน
02-2885519

นายธัชชัย หอมเกษร

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

รายละเอียดงาน
02-2885519

นายวรรธนะ ผิวเวียง

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

022885519

นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ