บุคลากร

หน้าหลัก บุคลากร
ตอบข้อหารือ/งานจ้างที่ปรึกษา
02 288 5523

นางสาวสุมณฑา ลาภมูล (ยุ้ย)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

ระบบ eGP และ GFMIS/งานจ้างที่ปรึกษา/งานตามนโยบายต่างๆ
02 288 5524

นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช (แนน)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานนโยบาย
02 288 5523

นางสาวดุษฎี ขุนทอง (เกด)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างรักษาความสะอาด/จ้างรักษาควมปลอดภัย/ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
02 282 2855

นางสาวภคอร ทองโบราณ (แป๋ว)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานปรับปรุง ซ่อมแซมส่วนกลาง
02 288 5522

นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ (กอล์ฟ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานจ้างที่ปรึกษา
02 288 5522

นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง (นิดหนี่ง)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขานุการ ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 288 5522

นางสาวสม้ชญา ช่วยเกิด (มาล่า)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานทิ้งงาน
02 282 2855

นางรุ่งนภา อ่อนดำ (ยิ้ม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ฺ
02 288 5603

นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง (จูน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
02 288 5519

นางสาวจริยา พรมกูล (แป้น)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง/งานจ้างพิมพ์หนังสือ
02 288 5522

นางสาวสุกิจตา เหมราช (เหมย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง/ตอบข้อหารือ
02 288 5519

นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ (อุ๋ย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานโครงการอาหารกลางวัน
02 288 5519

นางสาวอำภา คำหล้าทราย (อ้อย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของ สพฐ./งานพิมพ์เอกสาร
02 288 5522

นางสาวธิดาพร อินทโชติ (หญิง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของ สพฐ.
02 288 5519

นางสาวเกษริน วงษ์วิจารณ์ (แนน)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5522

นายอดิศร ดวงศรี (อ้าย)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาบริการของ สพฐ. /สร้าง PO ระบบ GFMIS/งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5519

นายวรรธนะ ผิวเวียง (เดียร์)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

เรื่องทิ้งงานกับคู่สัญญาของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
02 282 2855

นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ (อัง)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ