บุคลากร

หน้าหลัก บุคลากร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
02 288 5524, 02 288 5522

นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ (อัจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

ตอบข้อหารือ/งานจ้างที่ปรึกษา
02 288 5523

นางสาวสุมณฑา ลาภมูล (ยุ้ย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ระบบ eGP และ GFMIS/งานจ้างที่ปรึกษา/งานตามนโยบายต่างๆ
02 282 2418

นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช (แนน)

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้างสารสนเทศฯ/งานจ้างพิมพ์เอกสาร/งานตามนโยบายต่างๆ
02 288 5522

นางสาวดุษฎี ขุนทอง (เกด)

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของ สพฐ.
02 288 5519

นางสาววรินทร สุวรรณ (น้อง)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานก่อสร้างของ สพฐ.
02 288 5523

นางสาวธารีรัตน์ สอนสุชล (แอม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานทิ้งงานของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
02 288 5519

นางสาวอรสา สุขราช (จ๋า)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานตอบข้อหารือของ สพฐ.
02 288 5523

นางสาวภัทรพร มณีพงษ์ (มาย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างรักษาความสะอาด/จ้างรักษาควมปลอดภัย/ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
02 282 2855

นางสาวภคอร ทองโบราณ (แป๋ว)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์/ควบคุมการเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร/จ้างเหมารถของ สพฐ.
02 288 5522

นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ (กอล์ฟ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5522

นายอดิศร ดวงศรี (อ้าย)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาบริการของ สพฐ. /สร้าง PO ระบบ GFMIS/งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5519

นายธัชชัย หอมเกษร (อ๊อฟ)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาบริการของ สพฐ. /สร้าง PO ระบบ GFMIS/งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5519

นายวรรธนะ ผิวเวียง (เดียร์)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

เรื่องทิ้งงานกับคู่สัญญาของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
02 282 2855

นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ (อัง)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ