บุคลากร

หน้าหลัก บุคลากร
ตอบข้อหารือ/งานจ้างที่ปรึกษา
02 288 5523

นางสาวสุมณฑา ลาภมูล (ยุ้ย)

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

ระบบ eGP และ GFMIS/งานจ้างที่ปรึกษา/งานตามนโยบายต่างๆ
02 282 2418

นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช (แนน)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

งานจัดซื้อจัดจ้างสารสนเทศฯ/งานจ้างพิมพ์เอกสาร/งานตามนโยบายต่างๆ
02 288 5522

นางสาวดุษฎี ขุนทอง (เกด)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ

เลขานุการผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์
02 288 5522

นางสาวสม้ชญา ช่วยเกิด (มาล่า)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างรักษาความสะอาด/จ้างรักษาควมปลอดภัย/ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
02 282 2855

นางสาวภคอร ทองโบราณ (แป๋ว)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์/ควบคุมการเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร/จ้างเหมารถของ สพฐ.
02 288 5522

นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ (กอล์ฟ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานตามนโยบายต่างๆ
02 288 5522, 02 288 5524

นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง (นิดหนี่ง))

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของ สพฐ.
02 288 5522

นางสาวธิดาพร อินทโชติ (หญิง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5522

นายอดิศร ดวงศรี (อ้าย)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาบริการของ สพฐ. /สร้าง PO ระบบ GFMIS/งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร
02 288 5519

นายวรรธนะ ผิวเวียง (เดียร์)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ

เรื่องทิ้งงานกับคู่สัญญาของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
02 282 2855

นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ (อัง)

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ