ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3779 ลงวันที่ 9 กันยายน เรื่อง เร่งรัดการจ่ายงบประมาณและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี