แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม)