แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)