แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน - มิถุนายน)