ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากรภายในบริเวณโรงเรียนและ
ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยเรียนและสภาพนักเรียน