แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)