การสำรวจข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

None