แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบรายเดือน)

ผลการจัดซื้อเดือนกันยายน 2563
ผลการจัดซื้อเดือนสิงหาคม 2563
ผลการจัดซื้อเดือนกรกฎาคม 2563