ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน ๓ อาคาร
๑. อาคารสำนักงาน
๒. อาคารวิทยาศาสตร์ ๑
๓. อาคารวิทยาศาสตร์ ๒