ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ที่ ศธ 04002/ว5015 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 95 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563