เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563

หนังสือ สพฐ.
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.5/ว 318 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว135 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว145 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563