ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

ลิงค์ประชุม
https://www.facebook.com/watch/liv…

เอกสารประกอบการบรรยาย
https://www.gfmis.go.th/?p=2111