ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม งบ 1,000,000 บาท