เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)